Σεμινάρια Τεχνικού Ασφάλειας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018

 

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ!

Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό ασφάλειας δηλαδή υπεύθυνο για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους.

 

Τα σεμινάρια διακρίνονται σε:

  • Διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία, και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ή εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε
  • Διάρκειας 35 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Β΄κατηγορία και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ή εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Κόστος Σεμιναρίων:

Για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας:

  • 70 € για τις 10 ώρες

Για τις επιχειρήσεις B΄ κατηγορίας:

  • 130€ για τις 35 ώρες

Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικό Συνεργάτη Υπηρεσιών Ασφάλειας ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

Εφόσον επιλέξετε την περίπτωση να συνεργαστείτε με Εξωτερικό Συνεργάτη Υπηρεσιών Ασφάλειας, επικοινωνήστε με το φορέα μας.

Διευκρινίζεται πως η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις (Σχετ. Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99). Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν (από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους) στην Επιθεώρηση Εργασίας τον Πίνακα Προσωπικού με τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας (Σχετ Ν. 2874/2000), ο οποίος πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό κατάρτισης σε θέματα Υγιεινής και Ασφαλείας εργασίας.

 

Μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος, σας παρέχεται άμεσα προσωρινός αριθμός πρωτοκόλλου, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή αφορά το προσωπικό της επιχείρησης.

 

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας τώρα στο παραπάνω πρόγραμμα συμπληρώστε την Αίτηση συμμετοχής

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος