Υπεύθυνοι Τομέων

Τομέας Κατάρτισης:
Τάτση Ειρήνη
Πέππα Ιωάννα
 
Τομέας Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών:
Πέππα Ιωάννα
 
Γραμματεία
Στελέχη Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης
Σκουφοπούλου Πέρσα
Μπακάρα Κωνσταντίνα


Λογιστήριο
Στέλεχος Λογιστηρίου
Μπάρμπας Σπυρίδων